» Методика викладання » Перевірка стану викладання фізики в школі

div>
 
 
 

Перевірка стану викладання фізики в школі

Автор: admin опубліковано: 18 липня 2009, переглядів: 19840

0
Перевірка стану викладання фізики в школі


1. Навчально-методичне і технічне забезпечення.

1.1. Наявність кабінету фізики та відповідність його обладнання Типовому переліку.
1.2. Наявність можливостей забезпечення учнів під час проведення лабораторних робіт, виконання експериментальних завдань необхідними приладами, матеріалами тощо.
1.3. Забезпеченість учнів підручниками.
1.4. Забезпеченість кабінету наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань. Стан виготовлення навчально-наочних посібників.
1.5. Забезпеченість технічними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання.
1.6. Систематизація обладнання, наочних посібників та роздаткового матеріалу.
1.7. Стан збереження обладнання, навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання.
1.8. Дотримання техніки безпеки.
1.8.1. Наявність акта-дозволу на проведення занять у фізичному кабінеті.
1.8.2. Своєчасність проведення та обліку інструктажів з техніки безпеки відповідно до Положення.

2. Підготовка вчителя до уроку.
2.1. Знання та розуміння вчителем вимог навчальної програми, інших нормативних документів, методичних рекомендацій з питань викладання фізики та їх реалізація у практичній діяльності.
2.2. Ознайомленість учителя з інноваційними педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом.
2.3. Стан календарного планування (відповідність планування вимогам навчальної програми; доцільність розбивки тем за тематичними оцінюваннями; чи передбачені форми проведення тематичних оцінювань).
2.4. Стан поурочного планування.
2.5. Забезпеченість учителя фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями.
2.6. Самоосвітня робота вчителя.

3. Навчально-виховна робота на уроці
3.1. Якість навчально-виховної роботи на уроці.
3.1.1. Ступінь перебудови навчально-виховного процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосування нових підходів до організації навчально-виховного процесу з утвердженнями педагогіки особистості.
3.1.2. Доцільність визначення та ступінь реалізації навчальних, виховних та розвивальних завдань уроку. Прогнозування навчальної діяльності на кінцевий результат.
3.1.3. Раціональність вибору структури уроку. Дотримання логіки уроку незалежно від форми його проведення.
3.1.4. Оптимальність застосування форм, методів, прийомів і засобів навчальної роботи учнів і вчителя на різних етапах уроку. Використання сучасних інформаційних технологій навчання. Результативність поєднання репродуктивно-наслідувальної, пошуково-виконавчої та творчої діяль¬ності учнів на уроках.
3.1.5. Планування та організація самостійної роботи школярів на уроці. Зміст самостійних робіт. Питома вага експериментальних, творчих завдань. Формування в учнів навичок самостійного здобування знань.
3.1.6. Диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності школярів. Організація вивчення фізики у профільних класах.
3.1.7. Робота з виділення в змісті виучуваного матеріалу найголовнішого та його безпосереднє засвоєння на уроці.
3.1.8. Науковість викладання, доступність сприймання учнями програмового матеріалу.
3.1.9. Використання наочності (демонстраційний експеримент, моделі, таблиці, лабораторне обладнання, роздатковий та дидактичний матеріал тощо), технічних засобів навчання. Роль фізичного експерименту як джерела знань учнів.
3.1.10. Систематизація знань, умінь і навичок школярів. Робота з підготовки до тематичних оцінювань.
3.1.11. Роль якісних та розрахункових задач у створенні проблемних ситуацій, закріпленні та перевірці засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення, спостережливості та допитливості учнів.
3.1.12. Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв'язків. Система роботи з повторення виучуваного матеріалу.
3.1.13. Сформованість в учнів базових фізичних знань про явища природи, початкових уявлень про фізичну картину світу.
3.1.14. Сформованість в учнів експериментальних і дослідницьких навичок, умінь описувати і систематизувати результати спостережень, планувати і проводити вимірювання фізичних величин, робити узагальнення й висновки.
3.1.15. Сформованість в учнів алгоритмічних прийомів розв'язування фізичних завдань та евристичних способів пошуку розв'язку проблем.
3.1.16. Рівень розуміння учнями історичного шляху розвитку фізики, суті фундаментальних наукових фактів, основних понять і законів фізики, сутності наукового пізнання засобами фізики.
3.1.17. Розвиток інтересу школярів до фізики.
3.1.18. Ознайомленість з діяльністю та внеском відомих вітчизняних і зарубіжних фізиків у науку.
3.1.19. Вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності, для адекватного відображення природних явищ, показувати прояви моральності щодо використання наукового знання в життєдіяльності людини і природокористуванні.
3.1.20. Організація домашніх завдань. Диференціація та індивідуалізація їх.
3.2. Методика перевірки та оцінки рівня навчальних досягнень школярів.
3.2.1. Знання вчителем та учнями критеріїв оцінювання.
3.2.2. Обізнаність школярів з тривалістю вивчення теми, кількістю, тематикою і термінами проведення обов'язкових робіт, термінами та формою проведення тематичних оцінювань.
3.2.3. Ефективність застосування методів, форм, прийомів та засобів контролю рівня навчальних досягнень школярів.
3.2.4. Використання для перевірки рівня навчальних досягнень школярів завдань, які надрукувані у виданнях, рекомендованих МОН України.
3.2.5. Об'єктивність оцінювання навчальних досягнень школярів (на основі зіставлення результатів інспекторського, вчительського і директорського контролів).
3.3. Стан ведення учнівської документації (зошити для лабораторних робіт, тематичних оцінювань, робочі).
3.4. Стан ведення класних журналів.

4. Позакласна робота з предмета.
4.1. Організація факультативних занять, фізичного гуртка, клубів, товариств юних любителів фізики тощо (охоплення учнів, зміст занять, роль у підвищенні інтересу учнів до предмета, підвищення рівня навчальних досягнень школярів).
4.2. Проведення науково-практичних конференцій, тематичних вечорів, зустрічей, тижнів фізики, екскурсій, організація лекторіїв тощо.
4.3. Результативність участі учнів в олімпіадах з фізики, роботі МАН.
4.4. Профорієнтаційна робота на базі кабінету.

5. Результативність навчально-виховної роботи.
5.1. Стан виконання навчальної програми.
5.2. Відповідність рівня навчальних досягнень школярів державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки, вимогам програми з фізики.

6. Внутрішньошкільний контроль і керівництво.
6.1. Укомплектованість школи відповідними фахівцями, проходження ними курсової підготовки, атестації.
6.2. Методична робота з учителями фізики.
6.3. Вивчення дирекцією роботи вчителів фізики (відвідування та аналіз уроків і позакласних заходів, перевірка документації). Ефективність висловлених адміністрацією пропозицій.
6.4. Вивчення системи роботи, системи уроків учителів фізики.
6.5. Розгляд стану викладання, рівня навчальних досягнень школярів з фізики на засіданнях педагогічної ради, узагальнення матеріалів наказами по школі.
6.6. Обґрунтованість, реалістичність, конкретність управлінських рішень та контроль за їх виконанням.

Категорія: Методика викладання

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм іменем.
Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі в даній статті.