div>
 
 
 

Сортувати новини за: датою новини | популярністю | відвідуваністю | коментарями | абеткою

Коефіцієнт корисної дії

Автор: sagevgen опубліковано: 1 березня 2010, переглядів: 7965

0
Розробка уроку "Коефіцієнт корисної дії"

Категорія: Методика викладання

 

План вивчення

Автор: admin опубліковано: 15 лютого 2010, переглядів: 1980

0
Засвоєння фiзичного знання значно полiпшується, якщо в основу навчально-пiзнавальної дiяльностi учнiв покласти плани узагальнюючого характеру, за якими розкривається суть того чи iншого поняття, закону, факту тощо.

Категорія: Методика викладання

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики

Автор: admin опубліковано: 15 лютого 2010, переглядів: 6713

0
Особливiстю фiзики як навчального предмета є його спрямованiсть на використання знань, умiнь i навичок у життi. Навчання фiзики у кiнцевому результатi має не тiльки дати суму знань, а й сформувати достатнiй рiвень компетенцiї. Тому складовими навчальних досягнень учнiв з курсу фiзики є не лише володiння навчальним матерiалом та здатнiсть його вiдтворювати, а й умiння та навички знаходити потрiбну iнформацiю, аналiзувати її та застосовувати в стандартних i нестандартних ситуацi¬ях у межах вимог навчальної програми до результатiв навчання.

Категорія: Методика викладання

 

Фізика як навчальний предмет

Автор: admin опубліковано: 15 лютого 2010, переглядів: 3973

0


Фiзика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальнi закономiрностi перебiгу природних явищ, закладає основи свiторозумiння на рiзних рiвнях пiзнання природи i дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини свiту. Сучасна фiзика, крiм наукового, має важливе соцiокультурне значення. Вона стала невiд’ємною складовою культури високотехноло¬гiчного iнформацiйного суспiльства. Фундаментальний характер фiзичного знання як фiлософiї науки i методологiї природознав¬ства, теоретичної основи сучасної технiки i виробничих технологiй визначає освiтнє, свiтоглядне та виховне значення шкiльного курсу фiзики як навчального предмета. Завдяки цьому в структурi освiтньої галузi вiн вiдiграє роль базового компонента природничо-наукової освiти i належить до iнварiантної складової загальноосвiтньої пiдготовки учнiв в основнiй i старшiй школах.
Фiзика як навчальний предмет структурно може бути представлена таким чином.

Категорія: Методика викладання

 

Як розв'язувати фізичні задачі

Автор: admin опубліковано: 15 лютого 2010, переглядів: 6656

0
Однiєю з найважливiших дiлянок роботи в системi навчання фiзики в школi є розв’язування фiзичних задач. Задачi рiзних типiв можна ефективно використовувати на всiх етапах засвоєння фiзичного знання: для розвитку iнтересу, творчих здiб¬ностей i мотивацiї учнiв до навчання фiзики, пiд час постановки проблеми, що потребує розв’язання, в процесi формування нових знань учнiв, вироблення практичних умiнь учнiв, з метою повторення, закрiплення, систематизацiї та узагальнення засвоєного матерiалу, з метою контролю якостi засвоєння навчального матерiалу чи дiагностування навчальних досягнень учнiв тощо. Слiд пiдкреслити, що в умовах особистiсно орiєнтованого навчання важливо здiйснити вiдповiдний добiр фiзичних задач, який би враховував пiзнавальнi можливостi й нахили учнiв, рiвень їхньої готовностi до такої дiяльностi, розвивав би їхнi здiбностi вiдповiдно до освiтнiх потреб.

Категорія: Методика викладання

 

Календарне планування 7 клас (нова програма)

Автор: irinanikonchuk опубліковано: 23 жовтня 2009, переглядів: 12724

0
Календарно-тематичний план з фізики 7 клас (нова програма)

Категорія: Методика викладання » Плани

 

Конструктор експериментів

Автор: xoma1973 опубліковано: 14 жовтня 2009, переглядів: 3114

4
Конструктор виртуальных экспериментов. Физика
Впервые в Украине! Всемирно известный Конструктор виртуальных экспериментов “Crocodile Physics”!В архіві присутня ліцензія
Конструктор експериментів.

Категорія: Методика викладання

 

Конспекти уроків

Автор: xoma1973 опубліковано: 6 жовтня 2009, переглядів: 21799

3
Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Конспекти усіх уроків курсу фізики для 8 (I семестр) класу розміщені на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, тип уроку, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо. Також передбачено місце для власних записів вчителя, що зробить розробку заняття по-справжньому авторською, але заощадить час для планування та оформлення.
Силка для зкачування http://letitbit.net/download/4760.c4f82aa1...8_____.rar.html

Категорія: Методика викладання

 

Концепція профільного навчання в старшій школі

Автор: admin опубліковано: 15 вересня 2009, переглядів: 6169

0
Профільне навчання
[center][/center] — вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.
Мета профільного навчання — забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Категорія: Методика викладання

 

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2009/10 навчальному році

Автор: admin опубліковано: 13 вересня 2009, переглядів: 10748

1
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2009/10
навчальному році

Вивчення фізики та астрономії в сучасних умовах є важливою складовою освітньої підготовки молодої людини, частиною загальнолюдської культури.
З метою поліпшення якості фізико-математичної освіти 30 жовтня 2008 року в міністерстві за ініціативи міністра освіти і науки Івана Вакарчука відбулася Всеукраїнська нарада «Сучасна фізико-математична освіта і наука: тенденції та перспективи». У цій нараді взяли участь кілька сотень учених, вчителів шкіл та викладачів виших навчальних закладів, керівників установ освіти і науки зі всіх регіонів держави. На основі громадського обговорення проблем, які підніматися на нараді, розроблено План дій шодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 роки, який схвалено колегією МОН та затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2008 № 1226. Ознайомитися з цим документом можна на сайті міністерства www.mon.gov.ua

Категорія: Методика викладання